Our BLOG
朱祖吉美多傑仁波切
的部落格
 
Sang Lung Temple
西藏「桑隆寺」大殿重建
 
       info@lcnt.org
《龍欽寧體》傳承祖師
釋迦牟尼佛
普賢王如來 (法身佛)
金剛薩埵 (報身佛)
極喜金剛 (化身佛)
熙日森哈
妙吉祥友
嘉納蘇札
貝瑪拉密札
蓮花生大士
赤松德贊 (790-858)
益西措嘉
毗盧遮那
袞欽 . 龍欽饒絳 (1308-1363)
仁增 . 吉美林巴(1730~1798)
第一世多珠千 . 晉美稱列沃瑟(1745~1821)
Page: 1  of  2      << First    < Previous    Next >    Last >>